Zuhause

de

Domácí

cs

Familie

de

rodina

cs

Garten

de

Zahradnictví

cs

Zimmer

de

pokoj

cs

Reparatur

de

opravit

cs


Tier

de

zvíře

cs

das Tier - die Tiere

de

zvíře - zvířata

cs

die großen Fünf

de

pět velkých

cs

die kleinen Fünf

de

těch pět

cs

die Giraffe

de

žirafa

cs

das Nashorn

de

nosorožce

cs

der Papagei

de

papoušek

cs

die Papageien

de

papoušci

cs

das Pferd

de

kůň

cs

die Pferde

de

koně

cs


das Hufeisen

de

podkova

cs

das Fohlen

de

hříbě

cs

der Affe

de

opice

cs

die Affen

de

lidoopy

cs

die Katze

de

kočka

cs

die Katzen

de

kočky

cs

der Bär

de

medvěd

cs

die Bären

de

medvědi

cs

der Hund

de

pes

cs

die Hunde

de

psi

cs


der Maulkorb

de

náhubek

cs

die Schnauze

de

čenich

cs

der Elefant

de

slon

cs

die Elefanten

de

sloni

cs

das Flusspferd

de

hroch

cs

die Flusspferde

de

hroši

cs

der Esel

de

osel

cs

die Esel

de

osli

cs

der Löwe

de

lev

cs

die Löwen

de

lvi

cs


das Schaf

de

ovce

cs

die Schafe

de

ovcí

cs

der Adler

de

orel

cs

die Adler

de

orli

cs

der Schmetterling

de

motýl, můra

cs

die Schmetterlinge

de

motýli

cs

die Biene

de

včela

cs

die Bienen

de

včely

cs

das Dromedar

de

dromedár

cs

die Dromedare

de

dromedáři

cs


die Ameise

de

mravenec

cs

die Ameisen

de

mravenci

cs

der Frosch

de

žába

cs

die Frösche

de

žáby

cs

das Eichhörnchen

de

Veverka

cs

Die Eichhörnchen sammeln Vorräte für den Winter.

de

Veverky shromažďují zásoby na zimu.

cs

das Zebra

de

zebra

cs

die Zebras

de

zebry

cs

die Libelle

de

vážka

cs

die Libellen

de

vážky

cs


der Käfer

de

brouk

cs

die Käfer

de

chyby

cs

der Pavian

de

pavián

cs

die Paviane

de

paviáni

cs

der Dachs

de

jezevec

cs

die Dachse

de

jezevci

cs

die Eidechse

de

ještěrka

cs

die Eidechsen

de

ještěrky

cs

der Eisbär

de

medvěd lední

cs

die Eisbären

de

lední medvědi

cs


die Ente

de

kachna

cs

die Enten

de

kachny

cs

der Falke

de

jestřáb

cs

die Falken

de

jestřábi

cs

der Fasan

de

bažant

cs

die Fasane

de

bažanti

cs

die Fledermaus

de

netopír

cs

die Fledermäuse

de

netopýři

cs

der Fuchs

de

liška

cs

die Füchse

de

lišky

cs


der Hase

de

zbabělec

cs

die Hasen

de

králíci

cs

das Kaninchen

de

zajíček

cs

die Kaninchen

de

králíci

cs

das Huhn

de

kuře

cs

die Hühner

de

kuřata

cs

das Küken

de

kuřátko

cs

der Hahn

de

kohout

cs

die Hähne

de

kohouti

cs

der Tiger

de

tygr

cs


die Tiger

de

tygři

cs

das Kalb

de

tele

cs

die Kälber

de

telata

cs

der Ochse

de

vůl

cs

die Ochsen

de

voly

cs

die Kuh

de

kráva

cs

die Kühe

de

krávy

cs

das Kamel

de

velbloud

cs

die Kamele

de

velbloudi

cs

der Kanarienvogel

de

kanárské ostrovy

cs


die Krähe

de

vrána

cs

die Krähen

de

vrany

cs

der Krebs

de

rakovina

cs

die Krebse

de

kraby

cs

der Koala

de

koala

cs

die Koalas

de

koaly

cs

das Krokodil

de

krokodýl

cs

die Krokodile

de

krokodýli

cs

die Languste

de

langust

cs

die Langusten

de

langusty

cs


der Panther

de

panter

cs

die Panther

de

panthers

cs

die Maus

de

myš

cs

die Mäuse

de

myši

cs

die Ratte

de

krysa

cs

die Ratten

de

krysy

cs

die Raupe

de

housenka

cs

die Raupen

de

housenky

cs

der Hirsch

de

jelen

cs

die Robbe

de

pečeť

cs


die Robben

de

těsnění

cs

der Fisch

de

ryba

cs

die Schabe

de

šváb

cs

die Schaben

de

švábi

cs

der gelbe KanarienVogel

de

žlutý kanár

cs

das schwarze Schaf

de

černá ovce

cs

die Schildkröte

de

želva

cs

die Schildkröten

de

želvy

cs

die Schlange

de

had

cs

die Schlangen

de

hadi

cs


das MeerSchweinchen

de

morče

cs

die MeerSchweinchen

de

morčata

cs

die Schwalbe

de

vlaštovka

cs

die Schwalben

de

vlaštovky

cs

das Schwein

de

prase

cs

die Schweine

de

prasata

cs

das Ferkel

de

sele

cs

die Ferkel

de

selata

cs

der Spatz

de

vrabec

cs

die Spatzen

de

vrabci

cs


die Taube

de

holubice

cs

die Tauben

de

holubovití

cs

der Vogel

de

pták

cs

die Vögel

de

ptáci

cs

der Waschbär

de

mýval

cs

die Waschbären

de

mývalové

cs

der Wolf

de

vlk

cs

die Wölfe

de

vlci

cs

die Ziege

de

koza

cs

die Ziegen

de

kozy

cs


der Regenwurm

de

žížala

cs

die Regenwürmer

de

žížaly

cs

das MeeresSäugetier

de

mořský savec

cs

die Flosse

de

ploutev

cs

der Barrakuda

de

barakuda

cs

die Barrakudas

de

barakudy

cs

das Insekt

de

hmyz

cs

der Delfin

de

delfín

cs

die Delfine

de

delfíni

cs

das Chamäleon

de

chameleon

cs


die Chamäleons

de

chameleoni

cs

die Säugetiere - das SäugeTier

de

savci - savec

cs

die Vögel - der Vogel

de

ptáci - pták

cs

die Reptilien - das Reptil

de

plazi - plaz

cs

die Amphibien - die Amphibie

de

obojživelníci - obojživelník

cs

der Wal

de

velryba

cs

der Lachs

de

losos

cs

der Aal

de

úhoř

cs

der Allesfresser

de

všemocný

cs

das Nest

de

hnízdo

cs


das Lieblingstier

de

oblíbené zvíře

cs

der Geier

de

sup

cs

das Futter

de

krmivo

cs

das Haustier

de

mazlíček

cs

der Karpfen

de

kapr

cs

der Truthahn

de

krůta

cs

die Truthähne

de

krůty

cs

der Biber

de

bobr

cs

der Schnabel

de

zobák

cs

die Schnäbel

de

zobáky

cs


die Schnecke

de

šnek

cs

das Wildschwein

de

divočák

cs

der Igel

de

ježek

cs

der Pfau

de

páv

cs

der Storch

de

čáp

cs

die Störche

de

čápi

cs

der Schwan

de

labuť

cs

die Schwäne

de

labutě

cs

die Kralle

de

dráp

cs

die Krallen

de

drápy

cs


die Feder

de

peří

cs

die Federn

de

peří

cs

der Flügel

de

křídlo

cs

die Flügel

de

křídla

cs

der Seestern

de

hvězdice

cs

der Pinguin

de

tučňák

cs

die Pinguine

de

tučňáci

cs

das Alpaka

de

alpaka

cs

die Alpakas

de

alpaky

cs

das Erdmännchen

de

surikata

cs


die Erdmännchen

de

surikaty

cs

der Kolibri

de

kolibřík

cs

das Tier pflegen

de

starat se o zvíře

cs

die Tiere füttern

de

krmit zvířata

cs

die Tiere retten

de

zachraňte zvířata

cs

die Tiere quälen

de

mučení zvířat

cs

die Heuschrecke

de

kobylka

cs

die Heuschrecken

de

kobylky

cs

die Möwe

de

racek

cs

ein Haustier halten

de

držet domácího mazlíčka

cs


das Beutetier

de

kořist

cs

der Zoo

de

zoo

cs

der Wildpark

de

přírodní park

cs

der Tierpark

de

zoologická zahrada

cs

die Farm

de

farma

cs

der Tierarzt

de

veterinář

cs

der TierPfleger

de

chovatel zvířat

cs

die Tierarzthelferin

de

veterinární sestra

cs

das Rudel

de

balíček

cs

der Panda

de

panda

cs


die Hyäne

de

hyena

cs

das Känguru

de

klokan

cs

die Kängurus

de

klokan

cs

das Beuteltier - die Beuteltiere

de

vačnatec -vačkovci

cs

das Lama

de

lama

cs

der Schimpanse

de

šimpanz

cs

der Flamingo

de

plameňák

cs

der Strauß

de

pštros

cs

die Kreuzspinne

de

zahradní pavouk

cs

der Gorilla

de

gorila

cs


der Orang-Utan

de

orangutan

cs

der Raubvogel

de

dravý pták

cs

der Schwarm

de

roj

cs

das Nagetier

de

hlodavec

cs

der Marienkäfer

de

slunéčko sedmitečné

cs

die Marienkäfer

de

berušky

cs

der Maikäfer

de

cockchafer

cs

der Urwald

de

džungle

cs

das Murmeltier

de

sviště

cs


// here

Customize

Invert All
Invert All
Site Map
Site Map
Click
Hover
Reset
Reset
BG Image
BG Image
Gradient
Gradient
Border
Border
Flags
Flags
BG Color
BG Color
Shadow
Shadow
Image
Image
Menu
Menu
Side
Side

Contact

Impressum

Downloads

Darovat

paypal.me/big5eu
Groups23