Di base

it

Basics

en

Verbo

it

Verbs

en

Verbo ausiliare

it

Auxiliary verb

en

Fiore

it

Flower

en

gatto

it

Cat

en

cane

it

Dog

en

uccello

it

Bird

en

animale

it

Animal

en

kebap

it

kebap

en

Cucina

it

Kitchen

en

Apicoltura

it

Beekeeping

en

Arredo

it

Furniture

en

Famiglia

it

Family

en

Giorno

it

Day

en

Verdura

it

Vegetable

en

frutta

it

Fruit

en

Mese

it

Month

en

Giorni Della Settimana

it

Weekdays

en

Tempo

it

Time

en

1-100

it

1-100

en

Colore

it

Color

en

Nation

it

Nation

en

Corpo

it

Body

en

Calcio

it

Football

en

Ciclo

it

Bike

en

Spezia

it

Spice

en

Sentimento

it

Feeling

en

Nonsmoking

it

Nonsmoking

en

bebè

it

Baby

en

cuocere al forno

it

Baking

en

la cura di seniori

it

Elderly Care

en

PC

it

PC - Personal Computer

en

Cucina

it

Cooking

en

AA

it

AA

en

Vacanza

it

Holiday

en

Stagione

it

Season

en

Sicurezza

it

Security

en

Canto

it

Singing

en

Giardinaggio

it

Garden

en

Stanza

it

Room

en

Stanza da bagno

it

Bathroom

en

Camera da letto

it

Bedroom

en

Soggiorno

it

Living Room

en

Riparazione

it

Repair

en

Elettrico

it

Electrical

en

Aggettivo

it

Adjective

en

Bio

it

Organic

en

Testimoni di Geova

it

Jehovah's Witnesses

en

Rifugiato

it

Refugee

en

Debiti

it

Debts

en

Pronuncia

it

Pronunciation of Polish

en

Grato

it

Thankful

en

Pasticceria

it

Pastry

en

Spreco

it

Waste

en

ABC

it

ABC

en

Ebraico

it

Hebrew

en

Bibbia

it

Bible

en

1-100

it

One Hundred - 100

en

Casa

it

Home

en

1to100

it

1to100

en

PC

it

PC - Personal Computer

en

Pesce

it

Fish

en

Casa

it

Home

en

Famiglia

it

Family

en

Giardinaggio

it

Garden

en

Stanza

it

Room

en

Riparazione

it

Repair

en

gatto

it

Cat

en

cane

it

Dog

en

uccello

it

Bird

en

Pesce

it

Fish

en


animale

it

Animal

en

la tartaruga

it

turtle

en

le tartarughe

it

turtles

en

le canarie

it

canary

en

i canarini

it

canaries

en

il gatto

it

cat

en

i gatti

it

cats

en

il pesce

it

fish

en

il pesce

it

fishes

en

il cane

it

dog

en


i cani

it

dogs

en

il pappagallo

it

parrot

en

i pappagalli

it

parrots

en

il topo

it

mouse

en

i topi

it

mice

en

la cavia

it

guinea pig

en

le cavie

it

guinea pigs

en

i granchi

it

crabs

en

i pesci

it

fishes

en

la stella marina

it

starfish

en


la rana

it

frog

en

le rane

it

frogs

en

il serpente

it

snake

en

i serpenti

it

snakes

en

il cancro

it

crab

en

l'animale - gli animali

it

animal - animals

en

i cinque grandi

it

the big five

en

i piccoli cinque

it

the little five

en

la giraffa

it

giraffe

en

Le giraffe sono gli animali terrestri più alti del mondo

it

The giraffes are the tallest land animals in the world

en


il rinoceronte

it

rhino, rhinoceros

en

Tutte e cinque le specie di rinoceronte sopravvissute sono minacciate dal bracconaggio.

it

All five surviving rhino species are threatened by poaching.

en

l'uccello

it

bird

en

gli uccelli

it

birds

en

l'insetto

it

insect

en

gli insetti

it

insects

en

il maggiolino, il coleottero

it

beetle, bug

en

i coleotteri

it

beetles, bugs

en

il roditore

it

rodent

en

l'anatra

it

duck

en


le anatre

it

ducks

en

il fagiano

it

pheasant

en

i fagiani

it

pheasants

en

il pollo

it

chicken, hen

en

i polli

it

chickens

en

il pulcino

it

chick

en

un pulcino - un giovane uccello, specialmente uno appena nato

it

chick - a young bird, especially one newly hatched.

en

il gallo

it

rooster

en

i galli

it

roosters

en

il corvo

it

crow

en


i corvi

it

crows

en

la rondine

it

swallow

en

le rondini

it

swallows

en

il passero

it

sparrow

en

i passeri

it

sparrows

en

la colomba

it

dove, pigeon

en

le colombe

it

doves

en

l'avvoltoio

it

vulture

en

il tacchino

it

turkey

en

i tacchini

it

turkeys

en


il pavone

it

peacock

en

la cicogna

it

the stork

en

il cigno

it

the swan

en

il pinguino

it

penguin

en

i pinguini

it

penguins

en

il colibrì

it

hummingbird

en

il gabbiano

it

seagull

en

il fenicottero

it

flamingo

en

lo struzzo

it

ostrich

en

l uccello da preda

it

raptors, birds of prey

en


l'aquila

it

eagle

en

le aquile

it

eagles

en

il falco

it

hawk, falcon

en

i falchi

it

hawks, falcons

en

il condor

it

condor

en

il nido

it

nest

en

la cura degli animali

it

the animal care

en

lo zoo

it

the zoo

en

il parco faunistico

it

Wildlife Park

en

la riserva

it

reserve

en


la giungla

it

jungle

en

lo zoo di carezze

it

petting zoo (children's zoo)

en

lo zoo con animali da accarezzare

it

Zoo with petting animals

en

il delfino

it

dolphin

en

i delfini

it

dolphins

en

il (fiume) perchè

it

perch

en

il salmone

it

salmon

en

la carpa

it

carp

en

il pesce palla

it

globefish

en

la balena

it

whale

en


l'anguilla

it

eel

en

i cigni

it

swans

en

il custode degli animali

it

stockman, animal keeper, zookeeper

en

guardiana dello zoo

it

zookeeper (female)

en

la blatta

it

cockroach

en

i blattari

it

cockroaches

en

il lombrico

it

earthworm

en

i lombrichi

it

earthworms

en

la locusta, la cavalletta

it

grasshopper

en

i locuste, le cavallette

it

locusts

en


la lumaca

it

snail

en

la farfalla

it

butterfly

en

le farfalle

it

butterflies

en

l'ape

it

bee

en

le api

it

bees

en

la formica

it

ant

en

le formiche

it

ants

en

le libellule

it

dragonflies

en

la libellula

it

dragonfly

en

le coccinelle

it

ladybugs

en


il bruco

it

caterpillar

en

i bruchi

it

caterpillars

en

il cavallo

it

horse

en

i cavalli

it

horses

en

il puledro

it

foal

en

la scimmia

it

monkey, ape

en

le scimmie

it

monkeys

en

l'orso

it

bear

en

gli orsi

it

bears

en

l'elefante

it

elephant

en


gli elefanti

it

elephants

en

l'ippopotamo

it

hippopotamus

en

gli ippopotami

it

hippos

en

l'asino

it

donkey

en

gli asini

it

donkeys

en

il leone

it

lion

en

i leoni

it

lions

en

le pecore

it

sheep

en

la pecora

it

sheeps

en

il dromedario

it

dromedary

en


dromedari

it

dromedaries

en

la zebra

it

zebra

en

le zebre

it

zebras

en

il babbuino

it

baboon

en

i babbuini

it

baboons

en

il tasso

it

badger

en

i tassi

it

badgers

en

l'orso di ghiaccio

it

ice bear

en

gli orsi polari

it

polar bears

en

il pipistrello

it

bat

en


i pipistrelli

it

bats

en

la volpe

it

fox

en

le volpi

it

foxes

en

il coniglio

it

bunny

en

i conigli

it

bunnies

en

la tigre

it

tiger

en

le tigri

it

tigers

en

il vitello

it

calf, fawn

en

i vitelli

it

calves

en

il bue

it

ox

en


i buoi

it

oxen

en

la mucca

it

cow

en

le mucche

it

cows

en

Il cammello

it

camel

en

i cammelli

it

camels

en

il koala

it

koala

en

i koala

it

koalas

en

il gambero

it

lobster

en

i gamberi

it

lobsters

en

la pantera

it

panther

en


le pantere

it

panthers

en

il ratto

it

rat

en

i ratti

it

rats

en

il capriolo

it

roe

en

il cervo

it

deer

en

la foca

it

seal

en

la pecora nera

it

black sheep

en

le pecore nere

it

black sheeps

en

il maiale

it

pig

en

i maiali

it

pigs

en


il maialino

it

piglet

en

i maialini

it

piglets

en

il procione

it

racoon

en

i procioni

it

raccoons

en

il lupo

it

wolf

en

i lupi

it

wolfs

en

la capra

it

goat

en

le capre

it

goats

en

il castoro

it

the beaver

en

l'orso koala

it

koala bear

en


il cinghiale

it

wild boar

en

il riccio

it

hedgehog

en

l'alpaca

it

alpaca

en

il suricato

it

meerkat

en

i suricati

it

meerkats

en

il panda

it

panda (bear)

en

la iena

it

hyena

en

il canguro

it

kangaroo

en

i canguri

it

kangaroos

en

il lama

it

lama

en


lo scimpanzé

it

chimpanzee

en

il gorilla

it

gorilla

en

la marmotta

it

marmot

en

lo scoiattolo

it

chipmunks

en

Lince rossa

it

bobcat

en

lo scoiattolo

it

squirrel

en

la lepre

it

hare, rabbit

en

le lepri

it

rabbits

en

Lo scoiattolo raccoglie le provviste per l'inverno.

it

The squirrels collect supplies for the winter.

en

il muso

it

snout

en


la pinna

it

flipper, flapper, fin

en

il becco

it

the beak

en

l'artiglio

it

claw

en

gli artigli

it

claws

en

la piuma

it

feather

en

le piume

it

plumes

en

l'ala

it

wing

en

le ali

it

wings

en

la lucertola

it

lizard

en

le lucertole

it

lizards

en


il coccodrillo

it

crocodile

en

i coccodrilli

it

crocodiles

en

il camaleonte

it

chameleon

en

l'animale preferito

it

favorite animal

en

l'animale domestico

it

the pet

en

bestiame

it

cattle

en

il branco

it

pack

en

il marsupiale - i marsupiali

it

marsupial - marsupials

en

il necrofago

it

scavengers

en

l'animale dello zoo

it

zoo animal

en


il guardiano dello zoo

it

species-appropriate

en

il ferro di cavallo

it

horseshoe

en

il museruola

it

muzzle

en

il cibo

it

food

en

il veterinario

it

vet ( veterinary surgeon)

en

l'assistente veterinario

it

veterinary nurse

en


Customize

Invert All
Invert All
All Topics
Site Map
Hover
Click
Reset
Reset
BG Image
BG Image
Gradient
Gradient
Border
Border
Flags
Flags
BG Color
BG Color
Shadow
Shadow
Image
Image
Menu
Menu

Contact

Impressum

Downloads

Credits

E-mail

Password


Login