Grundlagen

de

Alapjai

hu

Verben

de

Ige

hu

Hilfsverb

de

Kisegítő

hu

Familie

de

Család

hu

Tag

de

Nap

hu

Gemüse

de

Zöldség

hu

Monat

de

Hónap

hu

Wochentage

de

Hétköznapok

hu

Zeit

de

Idő

hu

1-100

de

1-100

hu

Körper

de

Test

hu

Fussball

de

Labdarúgás

hu

Fahrrad

de

Kerékpár

hu

Gewürz

de

Fűszerezés

hu

Blume

de

Virág

hu

Nichtrauchen

de

Nonsmoking

hu

Baby

de

Csecsemő

hu

Backen

de

Süt

hu

Obst

de

Gyümölcs

hu

Seniorenpflege

de

idősgondozás

hu

Imkerei

de

Méhészeti

hu

Farbe

de

Szín

hu

Zuhause

de

Otthon

hu

Kunst

de

Művészet

hu

Tier

de

állat

hu

1-100

de

1-100

hu

Kochen

de

Főzés

hu

Spiel

de

Játék

hu

AA

de

AA

hu

Hobby

de

Hobbi

hu

Urlaub

de

Ünnep

hu

Saison

de

Évad

hu

Singen

de

Éneklés

hu

1-100

de

1-100

hu

PC - Personal Computer

de

PC

hu

Garten

de

Kertészkedés

hu

Zimmer

de

Szoba

hu

Küche

de

Konyha

hu

Badezimmer

de

Fürdőszoba

hu

Schlafzimmer

de

Hálószoba

hu

Wohnzimmer

de

Nappali

hu

Dach

de

Tető

hu

Garage

de

Garázs

hu

Reparatur

de

Javítás

hu

Elektrik

de

Elektromos

hu

Adjektiv

de

Melléknév

hu

Obstgarten

de

Gyümölcsöskert

hu

Schwimmbecken

de

Uszoda

hu

Bio

de

Bio

hu

Jehovas Zeugen

de

Jehova Tanúi

hu

Nick

de

Gyerekek

hu

Flüchtling

de

Menekült

hu

Schulden

de

Tartozások

hu

Dreißig

de

Harminc

hu

Ausprache des Polnischen

de

Kiejtés

hu

Dankbar

de

Hálás

hu

Gebäck

de

Cukrászsütemény

hu

Abfall

de

Hulladék

hu

ABC

de

ABC

hu

Möbel

de

bútor

hu

Hebräisch

de

héber

hu

Bibel

de

Biblia

hu

Schach (chess)

de

Sakk (chess)

hu

Zuhause

de

Otthon

hu

Familie

de

Család

hu

Garten

de

Kertészkedés

hu

Zimmer

de

Szoba

hu

Reparatur

de

Javítás

hu

Baby

de

Csecsemő

hu

Seniorenpflege

de

idősgondozás

hu

Tier

de

állat

hu

Nick

de

Gyerekek

hu

Flüchtling

de

Menekült

hu

Bibel

de

Biblia

hu


Familie

de

Család

hu

die Familie

de

a család

hu

die Eltern

de

a szülők

hu

der Vater

de

az apa

hu

die Mutter

de

az anya

hu

der Sohn

de

a fia

hu

die Tochter

de

a lánya

hu

die Ehefrau

de

a feleség

hu

der Ehemann

de

a férj

hu

heiraten

de

házasságot

hu


heiraten

de

házasságot

hu

unter die Haube kommen (heiraten)

de

jöjjön a motorháztető alá

hu

Sind Sie ein Junggeselle?

de

Ön agglegény?

hu

jungfräulich in die Ehe gehen

de

menni a házasságba

hu

sich scheiden lassen

de

váljon el

hu

die Schwester

de

a nővére

hu

der Bruder

de

a testvér

hu

die Großeltern

de

a nagyszülők

hu

die Witwe

de

az özvegy

hu

der Schwiegersohn

de

a fia

hu


die Schwiegertochter

de

a lány

hu

der Enkel

de

az unokája

hu

der Enkelsohn, Enkel

de

unokája, unokája

hu

die Enkeltochter, Enkelin

de

az unokája, unokája

hu

der Onkel

de

a nagybátyja

hu

die Tante

de

a nagynénje

hu

der Cousin

de

az unokatestvér

hu

die Cousine

de

az unokatestvér

hu

meine Familie

de

a családom

hu

der Grossvater

de

a nagyapja

hu


die Grossmutter

de

a nagymama

hu

der Bräutigam

de

a vőlegény

hu

die Braut

de

a menyasszony

hu

Hast du gehört, dass Maria bald Peter heiratet?

de

Hallottad, hogy Mária hamarosan feleségül vette Peteret?

hu

meine Oma

de

a nagymamám

hu

die Zwillinge

de

az ikrek

hu

der Zwilling

de

az iker

hu

ein Kind erwarten

de

várnak egy gyermeket

hu

Ich trinke nicht, ich bin schwanger.

de

Nem iszok, terhes vagyok.

hu

schwanger sein

de

terhes

hu


die Schwanger-schaft

de

terhesség

hu

ich bin schwanger

de

Terhes vagyok

hu

der Opa

de

a nagyapja

hu

der Großvater oder Opa

de

nagyapja vagy nagyapja

hu

mein Opa

de

nagyapám

hu

Meine Familie hilft mir sehr

de

A családom sokat segít nekem

hu

Mein Vater ist der schönste Mann der Erde

de

Apám a legszebb ember a földön

hu

unverheirateter Onkel

de

házas nagybátyja

hu

der Ehegatte

de

férj

hu

die Ehegattin

de

feleség

hu


verheiratet sein und zwei Kinder haben

de

férjhez és két gyermeked legyen

hu

Ich habe keine Familie

de

Nincs családom

hu

Haben Sie Kinder ?

de

Van gyereke?

hu

Hast du Kinder ?

de

Van gyereke?

hu

Ich liebe Kinder

de

Szeretem a gyerekeket

hu

die Schwägerin

de

sógornő

hu

der Schwager

de

sógor

hu

Ich habe eine Schwester und einen Bruder.

de

Van egy húgom és egy testvérem.

hu

Wohnst du mit deinen Großeltern?

de

Ön él a nagyszüleivel?

hu

das Familienfest

de

a családi párt

hu


ein Kind erwarten

de

várnak egy gyermeket

hu

ein Kind erziehen

de

egy gyermek felemelésére

hu

erwachsen werden

de

nőjön fel

hu

sich mit jemandem verloben

de

szerzés valakivel

hu

In der Zukunft möchte ich eine Familie gründen.

de

A jövőben egy családot szeretnék indítani.

hu

Wir wohnen im Einfamilienhaus.

de

Egy családi házban élünk

hu

verwitwet

de

megözvegyült

hu

ledig

de

nőtlen

hu

Wir sind schon verlobt.

de

Már részt vettünk.

hu

Wir werden bald heiraten.

de

Hamarosan házasodni fogunk.

hu


Er ist ledig

de

Egyedülálló

hu

Meine Tante besucht uns nur wenn sie Zeit hat.

de

A nagynéném csak akkor látogat el bennünket, amikor van ideje.

hu

Er stammt aus einer kinderreichen Familie.

de

Egy nagy családból származik.

hu

ein Verwandter von mir

de

rokonom

hu

Ich habe keine Familie mehr.

de

Már nincs családom.

hu

der Bruder

de

a testvér

hu


Customize

Invert All
Invert All
All Topics
Site Map
Hover
Click
Reset
Reset
BG Image
BG Image
Gradient
Gradient
Border
Border
Flags
Flags
BG Color
BG Color
Shadow
Shadow
Image
Image
Menü
Menü

Contact

Impressum

Downloads

Credits

E-mail

Password


Login