Travel

en

Reise

de

Activity

en

Aktivitäten

de

Goods

en

Waren

de

Service

en

Service

de

Outdoor

en

Draussen

de


Hitchhiking

en

Per Anhalter

de

Thanks for the ride!

en

Vielen Dank für die Fahrt!

de

Are you possibly driving to _____?

en

Fahren Sie vielleicht Richtung _____ ?

de

Can I ride with you?

en

Könnte ich vielleicht bei Ihnen mitfahren?

de

Can you drop me off at a motorway service area?

en

Können Sie mich an der nächsten Tankstelle rauslassen?

de

Can I get out right here?

en

Kann ich direkt hier raus?

de


// here

Anpassen

Invert All
Invert All
Site Map
Site Map
Klick
Hover
Reset
Reset
BG Image
BG Image
Gradient
Gradient
Umrandung
Umrandung
Flags
Flags
BG Color
BG Color
Shadow
Shadow
Image
Image
Menü
Menü
Side
Side

Kontakt

Impressum

Downloads

Spenden

paypal.me/big5eu
Groups1