Londres

fr

London

vi

Banques

fr

Ngân hàng

vi

Couleurs

fr

Màu sắc

vi

Conte

fr

Truyện cổ tích

vi

Foods

fr

Thực phẩm

vi

Or

fr

Vàng

vi

Menthes

fr

Mints

vi

Personnes

fr

Người

vi

Lieux

fr

Địa điểm

vi

Plantes

fr

Cây cảnh

vi

Les Prix

fr

Giải thưởng

vi

Énonciations

fr

Sayings

vi

Choses

fr

Những điều

vi

Sagesses

fr

Trí tuệ

vi

Afrique

fr

Châu phi

vi

Amérique

fr

Mỹ

vi

Australie

fr

Úc

vi

Europe

fr

Âu Châu

vi

animal

fr

động vật

vi

Or

fr

Vàng

vi

Personnes

fr

Người

vi

Lieux

fr

Địa điểm

vi

Choses

fr

Những điều

vi


Sagesses

fr

Trí tuệ

vi