London

sv

London

vi

Banker

sv

Ngân hàng

vi

Färger

sv

Màu sắc

vi

Sagor

sv

Truyện cổ tích

vi

Matar

sv

Thực phẩm

vi

Guld

sv

Vàng

vi

Mints

sv

Mints

vi

Människor

sv

Người

vi

Platser

sv

Địa điểm

vi

Växter

sv

Cây cảnh

vi

Priser

sv

Giải thưởng

vi

Sayings

sv

Sayings

vi

Saker

sv

Những điều

vi

Wisdoms

sv

Trí tuệ

vi

Afrika

sv

Châu phi

vi

Amerika

sv

Mỹ

vi

Australien

sv

Úc

vi

Europa

sv

Âu Châu

vi

djur

sv

động vật

vi

Guld

sv

Vàng

vi

Människor

sv

Người

vi

Platser

sv

Địa điểm

vi

Saker

sv

Những điều

vi


Wisdoms

sv

Trí tuệ

vi