Schach (chess)

de

Šachy (chess)

cs

Kinder

de

Děti

cs

Kunst

de

Umění

cs

Elefant

de

Slon

cs

Geburtstag

de

Narozeniny

cs

Brettspiel

de

Board Game

cs

Karten

de

Karty

cs

Zeichnung

de

Výkres

cs

Spiel

de

Hra

cs

Schule

de

Školní

cs

Schreiben

de

Psaní

cs

Spielen

de

Hrací

cs

Mathe

de

Matematika

cs

Lesen

de

Číst

cs

Lesen

de

Číst

cs

Schreiben

de

Napsat

cs

Kunst

de

Umění

cs

Addition

de

Sčítání

cs

Alphabet

de

Abeceda

cs

Malen

de

Malba

cs

Körperteile

de

Části Těla

cs

1 - 10

de

1 - 10

cs

Danke

de

Děkuji

cs

Lesen

de

Číst

cs

Kinder

de

Děti

cs

Mathe

de

Matematika

cs

Lesen

de

Číst

cs

Schreiben

de

Napsat

cs

Kunst

de

Umění

cs


Schule

de

Školní

cs

die Kreide

de

křída

cs

die Tafel

de

tabule

cs

das Klassenzimmer

de

třída

cs

die Turnhalle

de

tělocvična

cs

das Sprachlabor

de

jazyky laboratory

cs

der Lehrer

de

učitel

cs

der Schulhof

de

školním dvoře

cs

der Speisesaal

de

jídelní hall

cs

der Stundenplan

de

jízdní řád

cs


die Toilletten

de

toalety

cs

ein Stück Papier

de

list papíru

cs

der SportPlatz

de

sportovní hřiště

cs

der Bleistift

de

tužka

cs

der Füller

de

plnicí pero

cs

die Werkstatt

de

dílna

cs

der Hausmeister

de

domovník

cs

die Erdkunde

de

zeměpis

cs

die Halle

de

sál

cs

das Lehrerzimmer

de

sborovně

cs


der Radiergummi

de

guma

cs

Englisch

de

angličtina

cs

Mathe

de

matematika

cs

die neueren Sprachen

de

moderní jazyky

cs

Französich

de

francouzština

cs

Spanisch

de

španělština

cs

Italienisch

de

ital

cs

Deutsch

de

němec

cs

Griechisch

de

řek

cs

Lateinisch

de

latina

cs


die Physik-wissenschaft

de

fyzikální vědy

cs

die Physik

de

fyzika

cs

die Chemie

de

chemie

cs

die Garderobe

de

šatna

cs

die Biologie

de

biologie

cs

die Technologie

de

technologie

cs

die Holzarbeit

de

práce ze dřeva

cs

die Kunst

de

umění

cs

die Informatik

de

computing (it)

cs

die Musik

de

hudba

cs


die Geschichte

de

historie

cs

der Sport

de

tělesná výchova (pe)

cs

der Religions-unterricht

de

náboženská výchova (re)

cs

der Grundschul-lehrer

de

učitelem na základní škole

cs

die Grundschul-lehrerin

de

učitelem na základní škole

cs

das Labor

de

laboratoř

cs

der Schulleiter, der Rektor

de

ředitel školy

cs

die Schulleiterin

de

ředitelka školy

cs

der Sekretär

de

sekretářka

cs

die Sekretärin

de

sekretářka

cs


der Korridor

de

chodba

cs

das Papier

de

papír

cs

das Buch

de

kniha

cs

das Lehrbuch

de

text book

cs

das Heft

de

sešit

cs

der (Taschen-) Rechner

de

kalkulačka

cs

die Stunde

de

lekce

cs

der Schüler

de

žák

cs

der ElternAbend

de

strávník

cs

die Klingel

de

zvonek

cs


die Hausaufgaben

de

domácí práce

cs

das Semester

de

semestr

cs

das Trimester

de

trimestr

cs

das Nachsitzen

de

zadržení

cs

der Kugelschreiber / der Kuli

de

biro / pen

cs